Narishyanta

From Jatland Wiki
Jump to: navigation, search
Ancestry of Narishyanta as per Bhagavata Purana

Narishyanta (नरिष्यन्त) or Narhari was son of Vaivasvata Manu and belongs to Suryavanshi Kshatriyas. [1]

Jat Gotras from Narishyanta

Genealogy of Narishyanta

Genealogy of Narishyanta as per Bhagavata Purana is as under:

Manu prayed to Vishnu for one hundred years for other sons. He got ten sons like unto himself. Ikshvaku was the eldest.[4]

Manu
1.Ikshvaku - 2.Nriga - 3.Saryati - 4.Dishta - 5.Dhrishta - 6.Karusha - 7.Narishyanta - 8.Prishadhra - 9.Nabhaga - 10.Kavi

(7). NarishyantaChitra SenaRikshaMidhvatPurnaIndra SenaVitihotraSatya-SravasUru-SravasDevadattaAgnivesya (Incarnation of Agni also known as Kanina and Jatu-Karna) → Agni veshyayana Brahmanas,


Vishnu Purana/Book IV:Chapter I gives Genealogy of Narishyanta as under:

The Manu Vaivaswata was the son of the celestial luminary; and his sons were Ikshwáku, Nriga, Dhrisht́a, Śaryáti, Narishyanta, Pránśu, Nábhága, Nedisht́a, Karúsha, and Prishadhra.

Nedisht́haNábhágaBhalandanaVatsapríPránsuPrajániKhanitraChakshupaVinśaVivinśatiKhaninetraKarandhamaAvikshitMaruttaDamaRajyavarddhanaSudhritiNara

Chandravanshi Narhari

There was one Chandravanshi Narhari also. Narwars are descendant of Chandravanshi king Narhari (नरहरि), who belonged to Nauhwars. [5]

Reference

  1. Genealogy of Narishyanta
  2. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.261
  3. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.260
  4. Skandha IX Chapter-2
  5. Dr Mahendra Singh Arya, Dharmpal Singh Dudi, Kishan Singh Faujdar & Vijendra Singh Narwar, Adhunik Jat Itihas (The modern history of Jats), Agra 1998, p.260

Back to The Ancient Jats