Jats the Ancient Rulers (A clan study)/Appendices/Appendix II

From Jatland Wiki
Jats the Ancient Rulers (A clan study)

Book by Bhim Singh Dahiya, IRS

First Edition 1980

Publisher: Sterling Publishers Pvt Ltd, AB/9 Safdarjang Enclave, New Delhi-110064

The digital text of this chapter has been developed into Wiki format by Laxman Burdak
Appendices: Appendix II

Clan Identification Charts

Page 319

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
1. Abar Abar/Avar Avar Abhira? Abara
2. - - - Allan Aila/Ailavat Ailavat
3. Andar - - - - Andar
4. - Antai - Anta - Antal
5. Airya Ariani/Ari - - Arya Arya
6. Ashkenaz Asiani - Asi Asika/Rishika Asiagh
7. - - - - Attri Attri
8. - Uruk? - - Uluka Aulakh
9. - Barberei - - Barbara Babbar
10. - - - Bogda - Bagdavat
11. - - - Balgari/Balkar Balla Bal/Ballan/Balhara
12. Biainas - - - Vyamsa?Mahisha Bains
13. Vaisi Busae - - - Bassi

Page 320

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
14. Yen Banae - Yenakh Vena Benival/Venhwal
15. - Phegeus/Phegeles - - - Bhangu/Bhangal
16. Buhler - - - Bhulling Bhuller
17. - - - Bisvala - Bisla
18. - - - - Prar Brar
19. Budi/Putiya Budae/Budii - - Bodha Budhwar
20. - Chol - Chol Chol Chahl
21. - - - Chuvan Chahuvan/Chahuka Chahuan/Chavan
22. - - - Chimir - Cheema
23. - - - - Chibuka Chebuk
24. - - - Jiller - Chhiller
25. - - - - Chhakan Chhikara
26. - - - Chin China Chhina
27. - Derbies - - Darva? Dabas
28. Dahna? - - - - Dahima
29. - Digorai As-Digor - - Dagor
30. Dayaeni/Dahi Dahae Dahia Daghe Ud-dehik? Dahiya

Page 321

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
31. - - - Dol(gan) - Dhul
32. Dal - - Dal - Dhall/Dal
33. Treres - - - Darada Darar
34. - - - Dashvhar - Daswal
35. - - - Tama Damani Dhama
36. - - - - Dhanch Dhanch
37. - - - - Danda Dhanda
38. - - - - Dhonchak Dhonchak
39. - - - - Gabalah Gabar
40. - Gaul/Galan? - Galle Galava Gall(an)
41. - - - Gadvhara - Gathval
42. - Goruai - - Guru/Gaur/Ghor Gaur/Gauru/Goraya
43. - - - - Gajava/Gajahvaya Gajwa
44. - Kungkas - Khangas/Karagas - Khangas/Ghangas
45. Gumar/Gimmer/Cimmer Khomara - Chimir? Kuman/Gomar Ghuman/Gumar
46. - Gelan/Gelae - Gilli - Gill
47. - - - - Godha Godha
48. - - - - Kuliya Guliya
49. - - - Gurlet - Gurlavat
50. - - - - Gonanda Gondal

Page 322

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
51. Gasur/Gusur Gusuros Wosun? Gutsul? Gujjar Gussar
52. Hall (European) - - - Hala Hala
53. Har/Hur/Her Heraios - - - Her
54. Hans/Hanz (European) - - - Hansa Hans
55. - Hun/Arimaspa - Hiung-nu Huna Henga
56. - - - - Jangala Jaglain
57. - - - - Jaguda Jakhad
58. - - - Jen-Jaun Jenjuan
59. - - - Jubolo Jauvla Johl
60. Assur Asurai - - Jatasura Jatasra or Asra
60a. - - - - Jauna/Juna June
61. Yutiya Utians ? - - Yaudheya Johiya
62. Kad - - - - Kadyan
63. - - - Kujalak - Kajla
64. Khak - - Khaksi Kak Kak/Khakh/Kakran

Page 323

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
65. - Kathoi - - Katha Kathia
66. Klein (European ) - - Kullen Kalyan Kallan
67. Kohl (European ) - - - Kalan Kahlon
68. - - - Kirkin Kilkila Kalkil
69. - Sogdian Kiang-nu Kang Kanka Kang
70. - - Kitolo - Kedara Katariya
71. Kushan/Kassite Kusiani - Kasua Kusana Kasuan/Kasvan
72. Kur/Kurush - - Kara Kuru Khar
73. Khair Chorsmian - - - Kher
74. Khalybe - - Kalpak Kharparika Kharab/Kharap
75. Khatti Xothri - - Kshatri Khattri
76. Gatkal - - - Khatakalika Khatkal
77. Khikhar - - - Ksudraka? Khokher
78. Kullargari - - Kula - Kular
79. - - - - Kuninda/Kundamana/Kaundopratha Kundu
80. - - - - Kuntala Kuntel/Khuntel
81. Lullu? - - Lalli Lalliya Lall/Lalli

Page 324

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chines Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
82. Lombardi (European) Lambagae - - Lampaka Lamba
83. - - - - Lat Lather
84. - - - - - Lochab
85. - - - - Lohan Lohan
86. - - - - Lohar Lohar(iya)
87. Machiya Masiknoi - - Matsya Machhar
88. Madai Mede - - Madra Madhan
89. Malak - - - Malaka Malik
90. - Malloi - - Malava/Malla Mall/Malli
91. - - - - Malavat Mahlavat
92. - Mannai - - Mauna/Mana Mann
93. - - Menguet Mongait Mangat
94. Mandii Monedi (of Megasthenese) - - Mandaka Manda
95. - - - - Mavalaka Mavala
96. Minns (European) - - - - Minhas
97. Miled/Amardi/Maldii - - - Mirdha

Page 325

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chinese Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
98. - - - - Maukhari Mokhar
99. - Mundei - - Munda Munda
100. Amorru/Amorites - - Amorites Maurya Maur/Mor
101. - Nandrum - - Nanda Nandal/Nander
102. - - - Noyan - Nain
103. Nisir - - - - Nasir
104. Nairi/Nahrian Neuri - - - Nara/Nahra
105. Nezzer - - Nachar - Nijjar
106. Nunna/Laban? - - - Nun/Lavanya Nun(iya).
107. - - - Ojh Ujjihana Ojhlan/Ojala
108. - - - Oghlan - Ohlan
109. - Odrai? - - Audhran Odhran
110. - - - - Pingala Pangal
111. - - - Pannu Varnu? Pannu
111a. - - - - Parada Paroda
112. Puhr - - - Parmar Pawar
113. Parsua - - - Parsava Parswal
114. - Poros - - Paura Phor/Por
115. - Parvatkei - - Parvataka Pharvey
116. - - - Piru - Piru
117. - - - - Potala Potal(iya)
118. Peonia Paeonei - - Pauni Pauniya
119. - - - - Pulkasa Phulka

Page 326

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chinese Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
120. Rai - - - - Rai
121. Raster/Roth (European) - - - Rastrika/Rathika Rathi
122. - - - - Rattol Rathol/Rathor
123. - - - Raut - Rawat
124. Riar - - - - Riar
125. Rose (European) - - - - Roj/Rose
126. - - - - Sahudaka Sahota
127. - - - Saraut Kshaharata Sahraut/Sahravat
128. Salar - - - - Salar
129. - Salakenoi - - Sanakanika Salkal(an)
130. - - - Shamil - Samil
131. Samarian Samaroi - - - Samra
132. - Singhai (of Megasthenes) - - Sangha Sangha
133. Sapiri Sapiri - - - Sapra
134. - - Sinsin - - Sinsinvar

Page 327

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chinese Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
135. Sindi Sindice - - Sindhu/Saindhava Sandhu
136. Sarenaka Sarangai - Sarai Saramgha/Sarangya Sarangha/Saranha
137. - - - - Sukanda Seokanda.
138. - - - Shor Sura Shoran.
139. - Suli Sule Solgi/Chullik Solanki/Chalukya Solanky/Solgi
140. Sklav/Slav Sacarauli/Sacaraucae - - Sakarvaka Sagarvar/Sikarvar.
141. - - - - Sauvira? Sauhl/Sohl.
142. - - - Shirigilli - Shergill.
143. - - - Sahi Shahi Shahi.
144. - Siboi - - Sibi Sibi(ya).
145. - - - - Siddha Siddhu.
146. - - - - Salva Syal/Sal.
147. Tuccarai Tokharoi - - Tukhara Tukhar/Takhar
148. - - - - Tusara Tusar
149. - - - Talu? Tala Tallan
150. - - - - Tank/Tak Tak/Tank
151. - - - - Tangana Tangal
152. Tabithi? Teut(on) - - - Tuvithi/Tvistri. Tevathiya

Page 328

Clan Identification Chart
Sl West Asian/Iranian Greek Chinese Central Asian Indian Present name
1 2 3 4 5 6
153. Ushenei - - - Ushinara Bhasin ?
154. - Tagorai - - - Thakaran
155. Tur(anians) - - Turk Tura/Turushka Tur
156. - - - Timir Tomar Tomar
157. Uti Utian - Utargari Uttara Utar
158. Warak/Uruk Hyroan - Wark Vrika Virk
159. - Baraish - - Varisha Varaish
160. - - - - Vrichivant Varaich/Baraich
161. - - - - Vijji/Vajji Wajhi
162. - - - - Wagar Wangarwa/Bangarwa
163. Yautiya - - - Yaudheya Johiya

Greek/European and Chinese

Page 329


Clan Identification Chart
Greek/European and Chinese Indian Jats clan name
Gill (European, Robert Sutherrland Gill, Co-author of "The Dramatic Personality of Jesus" Gill
Kossaioi (of Ptolemy) Kasvan
Nishaya (of Greeks) (Naisya of Panini) Nasar
Hilo (of Huen Tsang) Her/Heer
Fati (do) Bhatti
Lanpo (do) (Lombard of Europe) Lamba
Nakoloho (of Huen Tsang) Nahrah
Talilo (do) Tarar (Treres of the Greek)
Lealih (do) Lalli
Shenshen (do) Sinsin (war) (Bharatpur family)
Tuholo Tukhar
Heruli (of Greeks) Harral
Chatti (do) Chatha (Chedi or Chaidya of Indian literature)
Suebi (do) Sibi/Sibiya
Galatae (do) Galati
Teut (on) (do) Tevati/Tewatia (ya)
Ripuarian (do) Raparia
Collian (do) Gallan?
Goedal (do) Gondal?
Balgae (do) Balhara (Balkar Asia, interchange of g/gh and 'h'.)
Frisian (do) Bris (Braish).
Saxon (do) Sekhon ? (change of x into kh).
Arii (do) Arya (Jats)/Arrain (a Punjab frontier people)

Some of the other Central Asian clan, found in and nearby population groups can be compared as under. These Central Asian names given have been taken from MAKI (Vol.II, pp.514-17, 30) or from Soviet Union-A Geographic from Kushan inscriptions, in a few cases.

Page 330

Present Central Asian names

Clan Identification Chart

S.No. Present Central Asian names Indian name
1. Argan Arjuna (ka)/Arjunayana
2. Kalapak Kharaparika
3. Kalechi Kalsi (Pb. Kh)
4. Batrek Batra (Pb. Kh)
5. Masad Masand (Pb. Kh)
6. Karakursak Karaskara
7. Chubur Chhibar (Pb. Kh)
8. Karabura Bura (Jats).
9. Shirin Sarin (Pb. Kh)
10. Agiri Agiri (a caste)
11. Uighur/Ugrian Ugra (a people)
12. Tatar Tatran (Jats)
13. Jani Janwar (Jats)
14. Simarchim Sihmar (Jats)
15. Arbat Arbuda/Arab (Jats)
16. Kireit Kirata
17. Chaxprach Sapra (Jats & Pb. Khatri clan)
18. Udeghe Videgha/Videha
19. Gedoi (Gada of inscription) Gathwal (Jats)
20. Bagurlu Bagarwa (Jats)

Vedic Names

Vedic Names Present Names
Aulana Auhlan/Ohlan
Bheda Bheda
Chedi/Chaidya Chatha ?
Mana Mana
Matsya Machhar
Paravata Paravey
Mandarya Mander
Sarangya/Srinjya Sarangha
Shibi Shibiya
Vainya Venh (wal)/Beniwal
Vasha Vashi/Basi

Panini's Names

Page 331

Panini's Names Present Names
Vrika Virk/Varik
Damani Dhami/Dhama
Kaundopratha Kundu
Dandaki Dhanda
Jalamani Jali
Janaki Jani/Janer
Parsva Parswal
Madra Mader/Madan
Vriji Wijhi
Rajanya Ranjha (?)
Vrishni Vrais
Maharaja Maharajki
Bharga Bhaggal/Bhagar
Yaudheya Johiya

Varahamihira's Names

Varahamihira's Names Present Names
Abhira Abara (Ahir ?)
Arava Arab
Asika Asiagh
Barbara Babbar
Bhringi Bring
Damara Damar
Danda Dhanda
Pingalaka Panghal
Dirghagriva Langal?
Dirghakesa Lamba(l) ?
Khachara Khosar?
Ekpada Kapahi
Hala Hala
Harhaura Her?
Jatasura Jatasra
Jringa Sarangha?
Kachara Kachela
Ailvata Ailavat
Kalaka Kala/Kahlon
Durgala Duggal (Pb. Kh)
Kohalaka Kohli (Pb. Kh)
Lata Lat/Lathar

Page 332

Varahamihira's Names Present Names
Mana Mana
Mandavya Manda
Nagna Nagia
Sabara Sabarwal (Pb. Kh)
Nasta-Rajya Nassar (from Nasa, Naisya of grammarians)
Potala Potaliya
Sibi Sibiya
Sindhu Sindhu
Sulika Solgi/Solanki
Surasena Shuran/Shoran
Tala Tallan/Tahlan
Tangana Tangal
Tushara Tushar
Vata-dhana Vatdhana

References


The End of Appendix II

Back to Jats the Ancient Rulers (A clan study)

Back to Jats the Ancient Rulers (A clan study)/Appendices