Adi Parva, Mahabharata

From Jatland Wiki
(Redirected from Adi Parva)The following chapters make a mention of The Mahabharata Tribes in Adi Parva.
  • Book I Chapter 61 - Genealogy of the Danavas, Asuras, Kauravas, Pandavas, Gandharvas, Apsaras, Rakshasas.
Danavas & Asuras - Viprachitti (Jarasandha), Hiranyakasipu, Sisupala, Samhlada, Shalya (Valhika), Anuhlada (Dhrishtaketu), Sivi, Druma, Vashkala (Bhagadatta), Ayahsira, Aswasira, Aysanku, Gaganamurdhan, Vegavat (all in Kekaya line);Ketumat (Amitaujas), Swarbhanu (Ugrasena), Aswa (Asoka), Aswapati (Hardikya), Vrishaparvan (Dirghaprajna), Ajaka (Salwa),Aswagriva (Rochamana), Sukshma (Vrihadratha), Tuhunda (Senavindu), Ishupa (Nagnajita), Ekachakra (Pritivindhya), Virupaksha (Chitravarman), Hara (Suvahu), Suhtra (Munjakesa), Nikumbha (Devadhipa),Sarabha (Paurava),Kupatha (Suparswa), Kratha (Parvateya),Salabha (Salabha) (Valhika), Chandra (Chandravarman) (Kamboja), Arka (Rishika), Mritapa (Pascimanupaka), Garishtha (Drumasena), Mayura (Viswa), Suparna (Kalakirti), Chandrahantri (Sunaka), Chandravinasana (Janaki), Dhirghajihva (Kasiraja), Graha (Kratha), Vikshara (Vasumitra), Valina (Paundramatsyaka) (Pandya), Vritra (Manimat), Krodhahantri (Danda), Krodhavardhana (Dandadhara), Kaleyas (8)- Jayatsena (Magadha), Aparajita, Nishadas, Srenimat, Mahanjas, Abhiru, Samudrasena, Vrihat. Kukshi (Parvatiya), Krathana (Suryaksha), Valhikas, Darada. Krodhavasa - Madraka, Karnaveshta, Siddhartha, Kitaka; Suvira, Suvahu, Mahavira, Valhika, Kratha, Vichitra, Suratha, Nila; Chiravasa, Bhumipala; Dantavakra, Durjaya; Rukmi; Janamejaya, Ashada, Vayuvega, Bhuritejas; Ekalavya, Sumitra, Vatadhana, Gomukha; Karushakas, Khemadhurti; Srutayu, Udvaha, Vrihatsena; Kshema, Ugratirtha, Kalingas; Matimat (Iswara). Kalanemi, Ugrasena, Kansa, Devaka, Gandharvas, Drona, Bharadwaja, Vrihaspati, Aswatthaman, Mahadeva, Yama, Kama, and Krodha, Vasus, Santanu, Jamadagni, Bhrigu, Kripa, Rudras, Sakuni, Satyaki, Vrishni, Maruts, Drupada, Kritavarman, Virata, Arishta (Hansa),Gandharvas, Dhritarashtra, Pandu, Vidura, Atri, Duryodhana (Kali). Pulastya (Rakshasas) :Duryodhana's brothers (100) - Duhasasana, Durmukha, Duhsaha, Yuyutsu (Vaisya wife),...
Prachetas, Daksha (+Virini), Dharma, Kasyapa, Chandra, Manu's children (10) - Vena, Dhrishnu, Narishyanta, Nabhaga, Ikshvaku, Karusha, Saryati, daughter Ila, Prishadhru, Nabhagarishta. Pururavas was born of Ila, son of Ila:Ayus, Dhimat, Amavasu, Dhridhayus,Vanayus, Satayus. Ayu's four sons - Nahusha, Vriddhasarman, Rajingaya, and Anenas. Nahusha begat six sons - Yati, Yayati, Sanyati, Ayati, and Dhruva. Yayati + Devayani = Yadu, Turvasu. Yayati + Sarmishtha = Drahyu, Anu, and Puru.
Puru+Paushti=Pravira, Iswara,RaudraswaPravira+ Suraseni=Manasyu+Sauviri=Sakta,Sahana, Vagmi. Kaudraswa+Misrakesi=Richeyu,Kaksreyu,Vrikeyu, Sthandileyu,Vaneyu, Jaleyu,Tejeyu,Satyeyu, Dharmeyu & Sannateyu. AnadhristiMatinaraTansu, Mahan, Atiratha,& Druhyu. TansuIlina+Rathantara=Dushmanta, Sura, Bhima, Pravasu, & Vasu. Dushmanta+Sakuntala=Bharata. Bhumanyu+Pushkarini=Suhotra, Suhotri, Suhavih, Sujeya, Diviratha & Kichika. Suhotri+Aikshaki=Ajamidha, Sumidha, & Purumidha. Ajamidha+Dhumini=Riksha. Ajamidha+Nili=Dushmanta,Parameshthin,Ajamidha+ Kesini=Jahnu, Jala, Rupina.Dushmanta+Parameshthin=Panchala. JahnuKushika. RikshaSamvarana who was displaced by Panchala and replaced after thousand years by Vashishtha. Samvarana+Tapati=daughter Surya & Kuru. Kuru+Vahini=Avikshit,Bhavishyanta, Chaitraratha, Muni & Janamejaya. Avikshit+Parikshit=Savalaswa, Adhiraja, Viraja, Salmali,Uchaihsravas, Bhangakara & Jitari. ParikshitKakshasena, Ugrasena, Chitrasena, Indrasena, Sushena, Bhimasena.JanamejayaDhritarashtra, Pandu,Valhika, Nishadha, Jamvunada, Kundodara, Padati, & Vasati.DhritarashtraKundika, Hasti, Vitarka, Kratha, Havihsrava, Indrabha, & BhumanyuPratipa, Dharmanetra, Sunetra. PratipaDevapi, Santanu, Valhika.
  • Book I Chapter 90 - History and family tree of Puru, Bharatas and Pandavas commencing from Daksha
Daksha,Aditi,Vivaswat,Manu,Ha,Pururava,Ayu,Nahusha,Yayati,Yadu,Turvasu,Druhyu,Anu, and Puru, Janamejaya,Prachinwat,Sanyati, Ahayanti, Sarvabhauma, Jayatsena, Avachina, Arihan, Mahabhauma, Ayutanayi, Akrodhana, Devatithi, Arihan, Riksha, Matinara, Tansu, Ilina, Dushmanta, Bharata, Bhumanyu, Suhotra, Hasti, Vikunthana, Ajamidha, Samvarana, Kuru, Viduratha, Anaswan, Parikshit, Bhimasena, Pratisrava, Devapi, Santanu, Devavrata(Bhishma), Chitrangada, Vichitravirya, Dhritarashtra ( Duryodhana, Duhsasana, Vikarna, and Chitrasena...), Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva. Eleven sons of the PandavasPrativindhya, Sutasoma, Srutakriti,Satanika, Srutakarman, Yaudheya, Sarvaga, Abhimanyu, Niramitra, Suhotra, Ghatotkacha, Parikshit, Satanika, Sankukarna, Aswamedhadatta,


Duryodhana, Durvisaha, Durmukha and Dushpradharshana, Vivinsati, Vikarna, Saha, Duhsasana; Yuyutsu and Vayuvega, Bhimavegarava; Ugrayudha, Valaki, Kanakayu, and Virochana, Sukundala, Chitrasena, Suvarcha, Kanakadhwaja; Nandaka, Vahusali, Tuhunda, Vikata;Sakuni, Sauvala, Vrisaka, and Vrihadvala,GandharaAswatthaman, Bhoja, Vrihanta, Manimana, Dandadhara, Sahadeva, Jayatsena, Meghasandhi, Virata, Sankha,Uttara, Vardhakshemi, Susarma, Senavindu, Suketu, Sunama, Suvarcha, Suchitra, Sukumara, Vrika, Satyadhriti, Suryadhwaja, Rochamana, Nila, Chitrayudha, Agsuman, Chekitana, Sreniman, Chandrasena, Samudrasena, Jarasandha, Vidanda, Danda,Paundraka, Vasudeva, Bhagadatta, Kalinga, Tamralipta, Pattana, Salya, Madra, Rukmangada, Rukmaratha, Somadatta, Bhuri, Bhurisrava, Sala, Sudakshina, Kamvoja, Vrihadvala, Sushena, Sivi, Usinara, Patcharanihanta, Karusha, Sankarshana (Valadeva), Vasudeva (Krishna), Rukmini, Samva, Charudeshna, Pradyumna, Gada, Akrura, Satyaki, Uddhava, Kritavarman, Hridika, Prithu, Viprithu, Viduratha, Kanka, Sanku, Gaveshana, Asavaha, Aniruddha, Samika, Sarimejaya, Vatapi Jhilli Pindaraka, Usinara, Bhagiratha, Vrihatkshatra, Jayadratha, Sindhu, Vrihadratha, Valhika, Srutayu, Uluka, Kaitava, Chitrangada,Suvangada, Vatsaraja, Sisupala, Jarasandha

References


Back to Mahabharata

Text has been converted into Wiki format by Laxman Burdak लक्ष्मण बुरड़क